Проглашење СРП "Ритови доњег Потисја"

Jедно од највреднијих ритских простора у Потисју стављено је под заштиту доношењем Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“ („Сл. гласник РС“, број 121/2014).

СРП „Ритови доњег Потисја“ представља најрепрезентативнији и најатрактивнији очувани ритски комплекс у Потисју у Србији, који се налази на левој и десној обали уз саму реку Тису, чије га воде редовно плаве. Заштићено подручје обухвата комплекс ритских станишта: шуме црне и беле тополе, беле врбе, влажне ливаде које обавијају плитке депресије, простране мочварне комплексе, отворена водена огледала сталних и привремених бара и осам старих меандара Тисе.

На овом подручју под заштитом се налази 16 биљних врста, 22 типа станишта као приоритетна за заштиту, 9 врста инсеката, 20 врста риба, 10 врста водоземаца, 4 врсте гмизаваца и 147 врста птица са статусом строго заштићене врсте у Србији, и 85 међународно заштићених врста (Бернска конвенција, Натура 2000): 2 биљне, 3 врста инсеката, 13 врста риба, 10 врста водоземаца, 7 врста гмизаваца и 50 врста птица.

Заштићено подручје са својим влажним стаништима и воденим током представља део еколошког коридора уз Тису, градећи националну еколошку мрежу, која је повезана са Паневропском еколошком мрежом. Као значајан елемент еколошког коридора Тисе, повезиваће станишта Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва, ПП „Јегричка“, СРП „Тителски брег“ и СРП „Царска бара“.

СРП „Ритови доњег Потисја“ налази се у обухвату Нацрта Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе  чије се усвајање на Скупштини АП Војводине очекује до краја 2014. године.

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе дефинише мере заштите, уређења и унапређења природних добара које обухватају и мере очувања и унапређења СРП „Ритови доњег Потисја“.

Доношење акта о стављању природног добра под заштиту од стране Владе Републике Србије у складу са законом којим се уређује заштита природе, представља корак даље у управљању заштитом, развојем и уређењем простора, a у складу са планским решењима и правилима која ће бити утврђена Просторним планом подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе.