Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница)

Донета је ОДЛУКА о изради измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) (Сл. гласник РС бр. 102/10).

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

НАЦРТ ПЛАНА

РЕФЕРАЛНА КАРТА БР.4: КАРТА ПОСТОЈЕЋИХ И ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА АУТОПУТА СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75 СУБОТИЦА - БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА)