Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница

4. јуна 2009. године донета је ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница ("Службени гласник РС", бр. 45/2009).

Просторним планом обухваћена су подручја општина Нови Сад, Сремски Карловци, Ириг, Рума, Сремска Митровица, Шабац, Богатић И Лозница.

План је усвојен и објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 40/11

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.1: НАМЕНА ПРОВРШИНА

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.3: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.4: КАРТА СПРОВОЂЕЊА