Просторни план Републике Србије

Просторни план Републике Србије доноси се за територију Републике Србије и основни је плански документ просторног планирања и развоја у републици. Има стратешко-развојну и општу регулаторну функцију. Доноси се за период од најмање 10 а највише 25 година.

Просторни план Републике Србије можете погледати у целини уколико преузмете (downland) фајлове са текстом, тематским и рефералним картама као и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину.

ППРС Програм_имплементације

Аналитичке картице стратешких приоритета Просторног плана Републике Србије и његовог Програма имплементације

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

ИЗВЕШТАЈИ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА