Спроведене јавне набавке

ЈНМВ 05/14 – остале услуге, услуге штампање публикација и остало штампање са насловом ''Просторни планови подручја посебне намене инфраструктурних коридора-приказ''

ЈНМВ 05/2014-остале услуге- услуга штампања публикација

ЈН бр.4/14 услуга-израда Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља Града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“

ЈНМВ бр. 1/14 - остале услуге - услуга штампања публикације под насловом " Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Увац - скраћени приказ"

ЈНМВ 02/2014 - добра - набавка картице за гориво

ЈНМВ 03/13 – добра-набавка рачунарске опреме

ЈНМВ 01/13 – добра-набавка канцеларијског материјала

ЈНМВ 09/13 – услуге-образовање и усавршавање запослених - обука за софтверски програм ARcGIS

ЈНМВ 05/13 – добра-набавка моторног возила

ЈНМВ 09/13 – услуге-организација семинара за едукацију - обуке за добијање европског сертификата за познавање рада на рачунару

Прва Претходна
1/2
Последња Следећа