Prostorni plan područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi"

UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat ''Beograd na vodi''

ODLUKA o izradi prostornog plana

ODLUKA o izradi strateške procene uticaja 

IZVEŠTAJ o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat ''Beograd na vodi'' na životnu sredinu

Referalna karta 1: POSTOJEĆA NAMENA POVRŠINA ( R = 1:2500)

Referalna karta 2: PODELA NA KARAKTERISTIČNE CELINE I BLOKOVE (R = 1:5000)

Referalna karta 3: PLANIRANA NAMENA POVRŠINA (R = 1:2500)

Referalna karta 4: REGULACIONO-NIVELACIONI PLAN ZA GRAĐENJE OBJEKATA I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMA ZA OBELEŽAVANJE (R = 1:2500)

Referalna karta 4.1: POPREČNI PROFILI SAOBRAĆAJNICA (R = 1:200)

Referalna karta 4.2: PODUŽNI PROFILI SAOBRAĆAJNICA (R = 1:200)

Referalna karta 5: PLAN GRAĐEVINSKIH PARCELA SA PLANOM SPROVOĐENJA (R = 1:2500)

Referalna karta 6.1: VODOVODNA MREŽA I OBJEKTI (R = 1:2500)

Referalna karta 6.2: KANALIZACIONA MREŽA I OBEKTI (R = 1:2500)

Referalna karta 7.1: ELEKTROENERGETSKA MREŽA I OBJEKTI (R = 1:2500)

Referalna karta 7.2: TELEKOMUNIKACIONA MREŽA I OBJEKTI (R = 1:2500)

Referalna karta 8: TOPLOVODNA I GASOVODNA MREŽA I OBJEKTI (R = 1:2500)

Referalna karta 9: PLAN MREŽE I OBJEKATA INFRASTRUKTURE (SINHRON PLAN) (R = 1:2500)

Referalna karta 9.1: SINHRON PLAN – POPREČNI PROFILI (R = 1:200)

Referalna karta 10: INŽENJERSKOGEOLOŠKA KATEGORIZACIJA TERENA (R = 1:2500)

Referalna karta 11: OGRANIČENJA URBANOG RAZVOJA (R = 1:2500)